Polyfunkční dům s hradem

Polyfunkční dům s hradem

studie 2012
Řešené pozemky jsou v křížení ulic Náchodská a Jívanská. V současné době na nich stojí nárožní polyfunkční dvoupodlažní dům s podkrovím s jednopodlažní přístavbou dvougaráže a zahradou. Svou polohou u křižovatky dvou významných ulic této městské části se stává jakýkoliv stavební záměr v tomto místě velmi významným, jak z hlediska funkčního, tak z hlediska architektonického a urbanistického. Ze zadání vyplývá, že zadavatel předpokládá nahradit stávající objekt objektem novým, který bude svým řešením odpovídat významu místa. To, že je objekt umístěn na atraktivním místě při křížení dvou významných ulic s sebou nese i jistá omezení. Rušné ulice, hlavně ulice Náchodská, jsou silně frekventované, a z toho vyplývá negativní vliv na životní prostředí (hluk a exhalace) a složité dopravní napojení pozemků. Z těchto podmínek vychází i návrh, který je součástí nabídky. Třípodlažní polyfunkční objekt s náplní dle požadavků zadavatele je navržen jako nárožní objekt, který svojí hmotou bude zdůrazňovat význam místa. Hlavní fasáda objektu je orientovaná na jih do klidného vnitřního dvorního prostoru. Severní fasáda při ulici Náchodská je půdorysně mírně prolomena a tím je dosaženo optického akcentu rohu objektu směrem do křižovatky. Zároveň v tomto prolomení začíná malá pasáž, která ústí do klidného vnitřního dvora z kterého jsou přístupné obchodní jednotky v 1.np. Dominantou tohoto veřejného prostoru může být starý zahradní model hradu Karlštejn, který býval atrakcí původní zahrady.