Slivenec – Lány

studie 2020
Slivenec – Lány je nový urbanistický projekt na hranici sídliště Barrandov a obce Slivenec. Přáním investora bylo vytvořit funkční, soběstačný a ekologický urbanistický celek, který neparazituje na okolním městě, ale vytváří svébytnou jednotku, která dokáže svým obyvatelům zabezpečit veškerou vybavenost s ohledem na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.

Z urbanistického hlediska charakter nové lokality reaguje na zástavbu rodinných domů i rozpadlou sídlištní strukturu okolních čtvrtí. Rezidenční část při jižní hranici pozemku tvoří kompaktní zástavba řadových rodinných domů a několika bytových domů. Vybavenost je orientovaná na severu území. U hlavního vjezdu do areálu z Barrandovské spojky vznikne soubor objektů kombinujících administrativu a služby pro obyvatele – ambulance lékařů, obchody a místo pro konání farmářských trhů. V severozápadní části pak vyroste ubytování pro seniory a nová hasičská zbrojnice. Jednotlivé funkční části jsou propojené sítí obslužných tras a navazujících pobytových ulic. Doprava v klidu je však koncentrovaná v několika záchytných bodech a přednost mají v celém území chodci.

Ekologicky zodpovědná řešení se v návrhu projevují orientací budov vůči světovým stranám, jejich kompaktními tvary s minimem tepelných ztrát a naopak snahou o co nejvyšší zisky sluneční energie. Práce s terénem a množství zeleně pomáhá při retenci a nakládání s dešťovou vodou. Důraz byl kladen také na kvalitu zelených ploch. Soukromé zahrady rodinných domů přecházejí do polosoukromých prostorů. Ty navazují na dva místní parky, které procházejí středem území a propojují zelený pás na severu s jižní trasou do Chuchelského háje.

Důležitým aspektem návrhu je vytvoření komunity a podpora sousedských vztahů v obci. Dějištěm společenského života obyvatel se stane areál ve východním cípu pozemku. Centrum environmentálního vzdělávání – CEV – bude sloužit jako místo pro setkávání, kulturní a vzdělávací akce a environmentální výchovu.