Specialized Headquarters Prague

vyzvaná soutěž 2015
Zadáním ze strany klienta je transformace mnohokrát nevhodně přestavovaného historického objektu v reprezentativní sídlo mezinárodní společnosti. Požadovaný program vyžaduje rozšířit stávající dvoupodlažní hmotu s podkrovím o nový objem, velikostí odpovídajíci přiližně jednomu dalšímu podlaží. Při zachování stávajících konstrukcí původního objektu navrhujeme nový dvoupodlǎžní objekt přiléhajíci těsně k jeho jihovýchodní fasádě. Snesením sedlové střechy a tedy snížením objektu o jedno podlaží dosáhneme plynulého propojení dvou přírodních parků na protilehlých kopcích. Navržená plochá střecha umožňuje využití rozsáhlé střešní terasy s přístupem na severovýhodní straně přímo z terénu. Návrh zachovává všechny svislé a vodorovné nosné konstrukce stávajícího objektu do úrovně 2.np. Vzhledem k stavebně technickým (objekt není izolován proti zemní vlhkosti) a prostorovým (malá světlá výška v 1.np) vlastnostem stávajícího objektu lze uvažovat o jeho demolici a výstavbě objektu zcela nového bez nutnosti výrazné změny architektonického řešení.